ŁATWE RATY DO ZAPŁATY

Już dziś sprawdź czy możesz dokonać zakupów na raty. Czytaj wiecej »

TECHNIKA GRZEWCZA

W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę kotłów dolnego i górnego spalania na paliwa stałe oraz kotły elektryczne i gazowe. W ofercie równie wszystkie akcesoria do wyposażenia kotłowni. Czytaj wiecej »

TECHNIKA ELEKTRYCZNA

W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę produktów takich jak przewody, złączki, bezpieczniki, puszki itp Czytaj wiecej »

SYSTEMY WENTYLACYJNE

W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę kratek wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych, łączeń oraz elektryczne wentylatory powietrza Czytaj wiecej »

SYSTEM KOMINOWY

W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę pustaków keramzytowych, wkładów ceramicznych otulin itp.. Czytaj wiecej »

Narzędzia

W naszej ofercie można nabyć narzędzia drogą kupna lub lub drogą wypożyczenia Czytaj wiecej »

AKCESORIA OGRODNICZE

W naszej ofercie szeroki wybór złączek ogrodniczych, węży, pistoletów itp. Czytaj wiecej »

SYSTEM KOMINOWY Z BLACH KWASO I ŻAROODPORNYCH

Czytaj wiecej »

 

Jak zainstalować kolektory z 45% dopłatą?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Dotacja może wynieść aż 45% wartości kredytu bankowego przewidzianego na sfinansowanie inwestycji. Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych.

Budżet przewidziany na lata 2010 – 2014 wynosi 300 mln zł, co ma pozwolić na zamontowanie 200.000m2 kolektorów słonecznych. Szczegółowe informacje na temat dotacji można znaleźć na stronie www.nfosigw.gov.pl

Jak uzyskać dopłatę? Krok po kroku.

1. Należy wybrać jeden z zestawów solarnych oferowanych przez firmę KOSPEL.

Szczegółowe informacje oraz porady przy doborze zestawu solarnego – infolinia: 801 011 225, e-mail: info@kospel.pl

2. Skontaktować się z najbliższą firmą posiadającą certyfikat Autoryzowanego Instalatora Solarnego Kospel i uzgodnić warunki wykonania instalacji.

Lista Autoryzowanych Instalatorów Solarnych Kospel – infolinia: 801 011 225, e-mail: info@kospel.pl

3. W jednej z ponad 4,5 tys. placówek bankowych biorących udział w programie należy złożyć wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank).

Lista banków udzielających kredytów z dopłatą do solarów:

4. Do wniosku należy dołączyć:

  • ofertę sporządzoną przez Autoryzowanego Instalatora Solarnego Kospel, zawierającą: opis techniczny, schemat instalacji oraz jej parametry techniczne, w tym dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia – firma Kospel pomaga Autoryzowanym Instalatorom Solarnym w przygotowaniu ww. oferty. W tym miejscu można pobrać ankietę, na podstawie której zostaną przygotowane dokumenty. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres solary@kospel.pl;
  • kopię zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu (zgodnego terytorialnie z lokalizacją inwestycji) oraz oświadczenie, iż organ ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych;
  • dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy);
  • pozostałe dokumenty wymagane przez Bank.

Uwaga! W przypadku wspólnot mieszkaniowych oraz jeżeli dla wykonania inwestycji wymagane jest pozwolenie na budowę do wniosku należy dołączyć projekt budowlano-wykonawczy sporządzony przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami wraz z kopią prawomocnego pozwolenia na budowę.

5. Po zawarciu umowy kredytu należy zawrzeć pisemną umowę z Autoryzowanym Instalatorem Solarnym Kospel, zawierającą, m.in. zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji.

6. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową należy podpisać protokół końcowego odbioru instalacji i przekazania jej do eksploatacji, potwierdzający zrealizowanie przedsięwzięcia.

7. Protokół końcowego odbioru wraz z fakturami (możliwe jest uruchamianie kredytu z dotacją w transzach) oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z dotacją (np. dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą) należy przedłożyć w Banku.

8. Bank po wypłaceniu całości kredytu (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, wystąpi do NFOŚiGW (w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od otrzymania protokołu ostatecznego odbioru) o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu.

 

Kredyt z dotacją na kolektory może być wykorzystany na sfinansowanie:

  • kosztu zakupu nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki),

  • kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434 (wymóg montażu ciepłomierza dotyczy tylko wspólnot mieszkaniowych),

  • kosztu montażu kolektorów słonecznych,

  • zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Kredytobiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest Kosztem kwalifikowanym.

Uwaga! Inwestor nie może przedłożyć bankowi faktur datowanych przed terminem złożenia wniosku o dotację, i protokołu odbioru datowanego przed podpisaniem umowy z bankiem. Dotacja do kredytu stanowi przychód osoby fizycznej i podlega opodatkowaniu, o czym beneficjenci muszą pamiętać przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego.